Jordskred i Nedre Ål

AVSKRIFT AV AFTENPOSTEN 5. JULI 1876

Vandflommen i Hallingdal. ”Mrgbl.” meddeler de indløbne Raporter om den Distriktet Nedreaal i Hallingdal overgaaede Vandflom:

Til Fogden i Hallingdal.

I anledning af en Flom igaar (den 14de) og den Skade, som ved same forvoldtes, tillader jeg mig at indberette følgende:

Igaar omtrent Kl. 7-8 kom der en voldsom Regnskur frå Vest (Syd) tvertover Dalen over Nedreaal, Øvreaal og Sorteberg med en saadan Heftighed, at Bække i et Øieblik svulmede op til Elves Størrelse, og Vandet strømmede over alle Marker. Kl. 10-11 kom der ogsaa en Regnskur, om end mindre heftig end den foregaaende, saa bidrog den dog sit til at forøge Flommen, som rasede udover Aftenen til over Midnat og anrettede forfærdelig Skade, idet Vandmassen i en Hast opblødte den før saa tørre Jordbund og foraarsagede en Mængde Jordskred. Bakkene opover til Øvreaal er aldeles oprevne af dybe Grøfter, og det nedre strøg er fuldstændig overdynget med Sten og Grus. Mange Huse er bortrevne eller i faldefærdig Tilstand. Min Eigedom, de to øvre Stomgaarde og øvre Leksvold er næsten totalt ødelagte; Fly, Reine, nordre Stom, Hus, Præstegaarden, Gjeldager, nordre Helling, søndre Bjella delvis ødelagte. De tilgrænsende Eiendomme har ogsaa lidt meget.

Efter Forlydende skal Flommen i Forbindelse med de ved denne bevirkede Jordskred totalt have ødelagt de fleste Gaarde paa Sorteberg samt et par Sætre. Flere Mennesker skal ogsaa (der) være omkomne, hvormange vides endnu ikke; endvidere en hel Del Kreaturer.

Nærmere Besked om Skadens Størrelse og Flommens Udstrækning indover Levelde og Vas kan jeg i dag ikke give. Jeg troede det dog rigtigst med Posten i dag at indberette dette for at erholde nærmere Ordre, hvad der bør gjøres. Postveien er aldeles ufremkommelig fra Præstegaarden og til Fly. Folk er imidlertid allerede tilsagte og foreløbig Reparation paabegyndt, saa Veien rimeligvis vil være farbar om nogle Dage. Endvidere antog jeg, at der med det allerførste vel maa holdes en Aftaxationsforretning over de ruinerede Eiendomme, og Mænd dertil udvælges udenfor det skadelidte Disktrikt.

Fra Fogden i Hallingdal.

Fra Lensmanden i Aal er i dag hertil indkommet vedlagte Indberretning af 15de d. M., hvilken jeg tillader mig ærbødigst at oversende Hr. Amtmanden.

Det fremgaar af Indberetningen, hvad jeg og har hørt stadfestet ved mundtlige Meddelelser, at de Ødelæggelser, som deri omhandles, baade i sig selv ere meget betydelige og have rammet et stort Antal Familier i Aal.

Man vil vistnok være betænkt paa inden Hallingdalen at virke for Indsamlingen af bidrag til Hjælp for de Skadelidte, forsaavidt det maatte fornødiges, og bør ganske vist ogsaa gjøre Regning paa at finde Billighed til at yde saadan Hjælp. Det tør imidlertid alligevel forudsees, at de Bidrag, som alene paa denne Maade kunne ventes tilveiebragte, ville blive meget utilstrækkelige i Forhold til de store Tab, hvorom der er Spørgsmaal.